Public Relations

ส่งมอบชุดครูฝึกปฏิบัติภาคสนาม ประเภทชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟ ให้แก่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ทางคุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการได้เป็นตัวแทนบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด และ บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ทำการส่งมอบชุดวิทยากร , ชุดเจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติ รวมถึงชุดครูฝึกปฏิบัติภาคสนาม ประเภทชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟ ให้แก่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย อาทิเช่น การอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นให้กับหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมฯ และบริษัทเอกชนทั่วไปโดยชุดที่ส่งมอบให้ เป็นชุดที่ถูกตัดเย็บขึ้นด้วยความประณีต จากโรงงานบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด และใช้เนื้อผ้ากันไฟของ บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีคุณสมบัติกันไฟลาม เหมาะสำหรับทำชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟได้เป็นอย่างดี

ทางบริษัทหวังว่า ชุดที่มอบให้ดั่งกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อทางสมาคมฯ และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนทั่วไป ในการอบรมเรื่องอันตราย และช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานมา ณ ที่นี้ด้วย