Public Relations

โครงการ “GLOVETEX สุขาสุขใจ” มอบห้องน้ำ 1 หลัง มีจำนวน 6 ห้อง มูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

บริษัท กลัฟเท็กซ์ ได้จัดให้มีโครงการช่วยเหลือ มอบสิ่งดีๆ คืนสู่ชุมชน ดอนไก่ดี ภายใต้ชื่อ “GLOVETEX สุขาสุขใจ” โดยมีคุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณศรีสุนีย์ นิมิตจรัส รองกรรมการผู้จัดการ และพนักงาน บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ได้ส่งมอบห้องน้ำ 1 หลัง มีจำนวน 6 ห้อง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 150,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน สังกัด เทศบาลตำบลดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี คุณวิชัย แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลดอนไก่ดี ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม  ภายใต้แนวคิด มอบสิ่งดีๆ คืนสู่ชุมชน ดอนไก่ดี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีมีประโยชน์ให้กับชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนให้เจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากนโยบายของทางภาครัฐ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ดูแล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันระหว่างศูนย์พันฒนาเด็กเล็กบ้านดอนและบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ในการสร้างห้องน้ำใน 150,000 บาทสำหรับบรรยากาศภายในงานวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นความตั้งใจของ บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ที่จะแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกับภาครัฐ ในการส่งเสริม และเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างห้องน้ำ ซึ่งถือได้ว่า เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสุขอนามัยที่ดี ปัจจุบัน ห้องน้ำคุณภาพยังเป็นที่ต้องการอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของโครงการ “GLOVETEX สุขาสุขใจ” สุขาที่จัดสร้างจะมีรูปแบบสะอาดเหมาะสำหรับทั้งผู้ชายผู้หญิง และผู้ที่มาใช้ เพื่อให้เป็นห้องน้ำของทุกคน ที่สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย ใช้งานได้สำหรับทุกคน 

ซึ่งภายในงานวันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณวิชัย แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลดอนไก่ดี ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบห้องน้ำให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน สังกัด เทศบาลตำบลดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร