เกร็ดความรู้

หยุดการสูญเสียด้วย Safety Frist | GLOVETEX.COM

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานถือเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ทุกปี มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในที่ทำงาน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนายจ้างและลูกจ้างในการจัดลำดับความสำคัญของมาตรการด้านความปลอดภัยและดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันการเสียชีวิต หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรับรองความปลอดภัยในสถานที่ทำงานคือการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) PPE ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ลดโอกาสการบาดเจ็บและเสียชีวิต ตั้งแต่หมวกนิรภัยและแว่นตานิรภัยไปจนถึงถุงมือและที่อุดหู PPE มีอุปกรณ์หลากหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องพนักงานจากความเสี่ยงเฉพาะด้าน การบังคับใช้ PPE และการฝึกอบรมการใช้งานอย่างเหมาะสม จะทำให้นายจ้างสามารถลดจำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อย่างมาก โปรดจำไว้ว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอ และการลงทุนใน PPE ถือเป็นการลงทุนในชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของคุณ เราสามารถหยุดยั้งการเสียชีวิตจากการทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนได้

 

หน้าที่ของทุกคน ทุกระดับที่อยู่ในสถานประกอบการ สามารถร่วมกันทำเรื่องความปลอดภัยได้โดยเริ่มต้นที่แต่ละคนคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกเสมอ นั่นคือ “ปลอดภัยไว้ก่อน” หรือ ‘Safety First’ และเต็มที่กับทุกบทบาทหน้าที่ที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในงานด้านความปลอดภัยฯ เพื่อช่วยกันป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุและความสูญเสียก่อนการเกิดเหตุ ทั้ง 10 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

 

1. นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กร

 การกำหนดนโยบายความปลอดภัยฯ ตาม ISO 45001: 2018 ผู้บริหารสูงสุดต้องจัดทำ นำไปปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งนโยบายฯ โดย

ก) มุ่งมั่นจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อป้องกันงานที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยต่อสุขภาพและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ขนาด บริบทองค์กรและลักษณะเฉพาะของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยฯและโอกาสด้านความปลอดภัยฯ
ข) ให้กรอบสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยฯ
มุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
ง) มุ่งมั่นกำจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยฯ
จ) มุ่งมั่นปรับปรุงด้านความปลอดภัยฯอย่างต่อเนื่อง

 

2. การฝึกอบรมให้ความรู้

ฝึกอบรมตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด, การฝึกอบรมตามลักษณะงานที่มีความเสี่ยงขององค์กร และการฝึกอบรมอื่นๆ

ตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น : ผู้บริหาร,พนักงานทุกระดับ,ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ผู้รับเหมา, ผู้รับจ้างช่วง)

 

3. การวางแผนการตรวจตราความปลอดภัย

ดำเนินการด้วยวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Action) ตรวจตราตามแผนอย่างสม่ำเสมอและนำข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจมาปรับปรุงแก้ไข

ตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น : ผู้ที่รับผิดชอบในการตรวจ

 

4. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชี้บ่งอันตรายโดยค้นหาแหล่งอันตรายในสถานที่ทำงานโดยวิธีการต่างๆ แล้วประเมินความเสี่ยงต่ออันตราย จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง โดยจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

ตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น : จป.หัวหน้างาน, จป.เทคนิค, จป.เทคนิคขั้นสูง, จป.วิชาชีพ

 

5. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

ติดตามการทำงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด , ค้นหาและกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงาน

ตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น : คปอ., จป.หัวหน้างาน, จป.วิชาชีพ, พนักงานที่ทราบวิธีการสังเกตการณ์ความปลอดภัย

 

6. การควบคุมด้านสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน (หาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ กำหนดมาตรการ วิธีป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อม) ตรวจสุขภาพ เฝ้าระวังสุขภาพ

ตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น : จป.วิชาชีพ, หน่วยงานตรวจวัด, หน่วยบริการสุขภาพ, ฝ่ายบุคคล

 

7. การป้องกันและควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

ดำเนินการตามลำดับของมาตรการควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

  1. กำจัดอันตราย
  2. ทดแทนด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่า
  3. การควบคุมทางวิศวกรรม
  4. การควบคุมเชิงบริหารจัดการ
  5. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น : จป.วิชาชีพ,ฝ่ายวิศวกรรม, พนักงานแจ้งข้อบกพร่องของสภาพการทำงานหรือการชำรุดเสียหายของอาคาร สถานที่เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

 

8. การสื่อสาร

การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายด้านความปลอดภัยฯ, คู่มือ, กฎระเบียบ ข้อบังคับ, มาตรการ, วิธีการทำงาน เป็นต้น ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม

ตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น : ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร

 

9. การควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยฯ ต้องมีระบบ ขั้นตอน วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน

ตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น : ผู้รับผิดชอบจัดซื้อ จัดจ้าง

 

10. การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน

กิจกรรมการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในงานและการกระตุ้นให้มีจิตสำนึกความปลอดภัยนอกงาน (ในบ้าน, การจราจร, ท่องเที่ยว ฯลฯ) รูปแบบต่างๆ

ตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น : ทุกคน ทุกระดับในสถานประกอบการ

 

สอบถามข้อมูลตัวแทนฝ่ายขายเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา
ได้ที่ Call Center: 063 565 6789
หรือสามารคติดตามเราได้ที่: Click
Tel. 083 989 7512 (เพื่อสอบถาม หรือขอใบเสนอราคา)
Line: @microtex หรือ  เพิ่มเพื่อน

Related Posts