EN388 มาตรฐานเครื่องหมาย ถุงมือกันบาด ที่ต้องรู้

EN 388:2003 มาตรฐานสำหรับควบคุมถุงมือป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งานเครื่องจักรกล มาตรฐานนี้มีผลควบคุมต่อถุงมือทุกประเภท ที่ถูกสร้างมาเพ...

12 มาตรฐาน เครื่องหมาย…ที่ควรรู้คู่ ถุงมือนิรภัย

เนื่องจากถุงมือมีหลากหลายประเภทซึ่งแบ่งประเภทตามการใช้งาน ทั้งงานเคมี งานไฟฟ้า กันบาดกันทะลุ  ฯลฯ ทำให้การเลือกใช้ถุงมือสำหรับงานอุตสา...